kreuzschach.de Spiele

Schach 6

   
 dran
 Anette 
 Fritz - dran
11   f3-f4
10   g2xf3 Dd8-f6
9   De2xd2 Lb7xf3
8   Dd1-e2 Se4xd2
7   b2xc3 Sf6xe4
6   Lc1-d2 Lb4xc3
5   Sg1-f3 Lf8-b4
4   Lf1-d3 Sg8-f6
3   Sb1-c3 e7-e6
2   d2-d4 Lc8-b7
1   e2-e4 b7-b6

Ecke hgfedcba Ecke
1 weißer Turm -- -- weißer König -- -- -- weißer Turm 1
2 weißer Bauer -- weißer Bauer -- weiße Dame weißer Bauer -- weißer Bauer 2
3 -- -- -- -- weißer Läufer weißer Bauer -- -- 3
4 -- -- weißer Bauer -- weißer Bauer -- -- -- 4
5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5
6 -- -- schwarze Dame schwarzer Bauer -- -- schwarzer Bauer -- 6
7 schwarzer Bauer schwarzer Bauer schwarzer Bauer -- schwarzer Bauer schwarzer Bauer -- schwarzer Bauer 7
8 schwarzer Turm -- -- schwarzer König -- -- schwarzer Springer schwarzer Turm 8
Ecke hgfedcba Ecke
bank bank bank bank bank bank bank
Schwarz ist dran.
Letzter Zug 22.5., 00:53

Letzter Zug
Spielregeln